wtorek, 24 listopada 2015

Finansowanie świadczeń 500 plus

Świadczenia wychowawcze opisane w projekcie ustawy dotyczącej Programu Rodzina 500 plus mogą się okazać pokaźnym zastrzykiem gotówki, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych.


Celem programu jest pomoc finansowa, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb życiowych i pokryciu kosztów wychowania dzieci. Skierowana jest do rodziców, osób samotnie wychowujących swoje dziecko (jeden rodzic), opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych.

Program przewiduje comiesięczny zasiłek w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w postaci świadczenia wychowawczego. W przypadku rodzin uzyskujących niższe dochody świadczenie będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko. Warunkiem koniecznym będzie spełnienie kryterium dochodowego, czyli średni dochód netto na członka rodziny nie będzie mógł przekroczyć 800 zł albo 1200 zł jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie posiada orzeczenie o niepełnosprawności.Pomysł programu rządowego Rodzina 500 Plus to z jednej strony to dobra informacja dla rodzin (wsparcie ze strony Państwa może okazać się bardzo potrzebne), ale z drugiej powstaje pytanie skąd będą pochodziły środki na finansowanie tego programu?

Zgodnie z projektem ustawy program będzie finansowany z budżetu państwa. Podstawą prawną takiego stanu rzeczy będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przez finansowanie programu rozumie się nie tylko wypłatę samych świadczeń, ale również obsługę takich wypłat oraz całego programu. Organami odpowiedzialnymi za realizowane programu będą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz marszałkowie województw. Ich zadaniem będzie też sporządzani i dostarczanie odpowiednich raportów i sprawozdań rzeczowo-finansowe. Dokumenty te będą przekazywane na ręce ministra odpowiedzialnego za sprawy rodziny.

System ma zostać tak skonstruowany, by wykorzystywać wszystkie dostępne środki jak najlepiej i zminimalizować prawdopodobieństwo złego wykorzystywania i marnotrawienia środków. By program mógł zacząć się już w 2016 roku będą jednak potrzebne zmiany w budżecie oraz wygospodarowanie dodatkowych środków. W kolejnych latach wysokość zasiłków oraz koszt obsługi programu mają być zapisany w budżecie za dany rok.

Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500 zł na dziecko: http://www.program500plus.pl/dla-kogo.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz